Sản phẩm

Bao gồm thông tin về tên sản phẩm, hình ảnh, kích thước, màu sắc, mô tả, giá bán và một số thuộc tính khác